Banham Patent Locks Ltd, 10 Pascal Street, London, SW8 4SH.